1369

کتاب: فارسی

1- كتاب دارونامه خانه هاي بهداشت

1371

2- كتاب دارونامه خانه هاي بهداشت

1371

3- كتاب اختلالات ناشي از كميود يد براي آموزش كاركنان بهداشتي (رده مياني)

1372

4- كتاب راههاي پايش و كنترل كيفي نمكهاي يددار در پيشگيري از اختلالات ناشي از كمبود يد

1375

 

5- مجموعه آموزشي پيشگيري و كنترل كمبود آهن و كم خوني ناشي از آن براي كاركنان رده مياني در نظام شبكه هاي بهداشتي درماني كشور

1376

6- كتاب مجموعه آموزشي براي ياران چند پيشه

1376

7- مجموعه آموزشي تغذيه كودكان در سنين مدرسه براي كاركنان رده مياني در نظام شبكه هاي بهداشتي درماني كشور

1378

8- مجموعه آموزشي راهنماي پايش رشد و بهبود تغذيه كودكان زير 6 سال

1378

9- كتاب سيماي تغذيه كودكان در استانها

1378

10- كتاب پايش و ارزيابي نمكهاي يددار

1378

11- كتاب بهداشت و توليد مواد غذايي (مجموعه آموزشي براي زنان روستايي)

1378

12- كتاب تغذيه، تنظيم خانواده و بهداشت محيط (مجموعه آموزشي براي زنان روستايي)

1378

13- كتاب تغذيه گروههاي آسيب پذير (مجموعه آموزشي براي زنان روستايي)

1380

14- مجموعه آموزشي بهبود رشد و تغذيه كودكان (ويژه پزشكان)

1381

15- ويرايش و راهنمايي كتاب نيازهاي غذايي شيرخواران و دستور تهيه غذاي كمكي

1381

16- مجموعه آموزشي تغذيه در سنين مدسه براي كاركنان بهداشتي، درماني و مراقبين بهداشت مدارس، دكتر ربابه شيخ الاسلام،زهرا عبداللهي،دكتر فروزان صالحي

1381

17- آموزش فعال براي تغذيه سالم خودآموز ويژه دانش آموزان

1381

18-آموزش فعال براي تغذيه سالم خودآموز ويژه معلمان

1381

19- دستور عمل كارت مراقبت كودك،

1381

20-مجموعه آموزشي پيشگيري و كنترل كمبود يد و اختلالات ناشي از آن

1383

21- كتاب جامع بهداشت عمومي ( فصل 9 گفتار 18  پيشگيري و كنترل كمبود يد و اختلالات ناشي از آن) انتشارات ارجمند چاپ اول  جلد دوم

انگلیسی:

 

 

1372

1- كتاب گزارشي از وضعيت اختلالات ناشي از كمبود يد در ايران (انگليسي و فارسي)

2- كتاب سيماي تغذيه كودكان در استانها (انگليسي)

1379

 

 

 

3- كتاب غلبه بر اختلالات ناشي از كمبود يد در كشور ايران (انگليسي)

 

  ترجمه :

 

          1372

راهنماي پايش و كنترل كيفي نمك هاي يددار در پيشگيري از اختلالات ناشي از كمبود يد

1375

اصول مديريت تغذيه در مراقبتهاي اوليه بهداشتي (سازمان جهاني بهداشت)

1375

راهنماي فني مبارزه با كمبود يد چاپ اول 1371 و چاپ دوم 1375

1378

نقش مراقبت در بهبود وضعيت تغذيه، بررسي، تجزيه و تحليل، اقدام ،انگل.پ،لوتسكا.ل،آرمسترانگ.ه  ترجمه : زهرا عبداللهي، دكتر ربابه شيخ الا سلام

 

1379

راهنماي راه اندازي سيستم پايش غذا و تغذيه براي كشورهاي مديترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت

 

Essential Nutrition

1380

راهنمايي براي مديران بهداشتي WHO/BASICC/UNICEF

 

 

مقاله مروري با هدف آموزش همگاني و چاپ درنشريات داخلي و ارائه در سمينارها و  كنگره ها:

 

1371            1- پيشگيري از اختلالات ناشي از كمبود يد، گزارشي از فعاليتهاي انجام شده در زمينه IDD، مجله دارو و درمان

1371            2- پيشگيري از اختلالات ناشي از كمبود يد در كشور، سومين كنگره سراسري انجمن متخصصين بيماريهاي داخلي ايران

1372            3- نمكهاي يددار واقعيتها وتوهمات، مجله دارو و درمان

1373            4- IDD اپيدمي بيصدا وراههاي پيشگيري ازآن دردومين سمينار طب اجتماعي اطفال در ايران

1374            5- شمارش معكوس آغاز شده است

1374            6- برنامه كشوري مبارزه با اختلالات ناشي از كمبود يد، مجله طب و تزكيه

1374            7- كمبود يد فاجعه اي قابل پيشگيري

1375            8- اهميت تغذيه صحيح در تندرستي انسان به مناسبت روز جهاني غذا

1375            9- پايش رشد كودك، تضمين سلامتي آينده كشور

1375            10- توليد و توزيع نمك يددار در ايران، چهارمين كنگره بين المللي بيماريهاي غدد درون ريز

1376            11- مصرف بي رويه آنتي بيوتيكها در دام زنگ خطري براي سلامت

1377            12- سوءتغذيه پروتئين انرژي، سدي فراراه توسعه

1377            13- تغذيه و ريزمغذيها

1377  14- تنقلات غذايي كم ارزش

 

1380            15-امنيت غذايي پايدار يا گرسنگي پايدار ، روزنامه همشهري 28/7/80

 

           گزارشات:الف) فارسي

 


1371            1- گزارشي از مشكلات تغذيه اي كشور و اهداف برنامه اجرايي كنفرانس جهاني غذا و تغذيه

1372            2- گزارش برنامه هاي تغذيه در تايلند

1372            3- گزارشي از كنفرانس بين المللي تغذيه در استراليا

1373            4- گزارشي از فعاليتهاي انجام شده در زمينه IDD

1376            5- گزارش طرح تحقيقاتي تعيين الگوي مداخله مناسب براي كاهش سوء تغذيه انرژي – پروتئين در كودكان مناطق روستايي شهرستانهاي بردسير، ايلام و برازجان

1378            6- گزارش بازديد از كارخانجات غني سازي مواد غذايي سوئيس

1379            گزارش سمپوزيم نمك در سال0 200 در شهر  هگ ،هلند

2001            7- گزارش شركت در هفدهمين كنگره بين المللي تغذيه 27 الي 31 آگوست ، وين ،اتريش

2003            8-گزارش شركت در   كنگره اروپايي تغذيه 4 الي 10 اكتبر ،رم ،ايتاليا

2003            9-گزارش شركت در   نشست مشورتي منطقه اي براي تهيه استراتژي جهاني تغذيه ، فعاليت بدني وسلامت ” 30 اپريل تا 2 مي ،قاهره مصر

2005            گزارش شركت در نشست مشورتي غني سازي

 

           گزارشات:ب) انگليسي

 


1370            1- Progress towards elimination of IDD in the Islamic Republic of Iran. A KAP survey of iodized salt consumption.

1372           2-Situation of Iodine deficiency disorders and control measures in I.R. of Iran

1373            3-Iran uses national immunization day to educate public about IDD, IDD newsletter

1373            4-Iranian nationwide IDD educational campaingne

 

  

Publications

 

Compilation or participation in compilation

 

1-     Drugs’ guidance book for the Community Health Workers                              1990

2-     Drugs’ guidance book for the Community Health Workers                              1992

3-     Iodine Deficiency Disorders, (information for the Health Personnel of the Middle level)                                                                                                 1992

4-     IDD status in Iran (English and Persian)                                               1993

5-     Ways to Quality Control and Monitor Iodized Salt to Prevent IDD            1993

6-     Policies for achieving goals of Universal Salt iodization (USI) (English)- November 1994-YN933/Proj02/policies IDD- Pages 1-21                               1994

7-     Training manual on “Prevention and Control of Iron Deficiency and Anemia” (designed for the Middle Level of the Health personnel)                            1997

8-     Training manual of “Multi-Potential Companions”                                            1997

9-     Training manual on “Nutrition in Schoolchildren” (designed for the Middle Level of the Health personnel)                                                                      1997

10- Training manual on “Nutrition Improvement and Growth Monitoring Promotion in the Children under 6”                                                           1999

11- Nutrition Status of Iran’s Children (English and Persian)                       1999

12- Monitoring and Evaluation of Iodized Salt                                                        1999

13- Hygiene and Production of Food Products (for village women)                  1999

14- Nutrition, Family Planning and Environmental Health (for village women1999

15- Nutrition in the At risk Groups (for village women)                                          1999

16- Eliminating IDD in Iran (English)                                                                      2000

17- Training manual of “Nutrition Improvement and Growth Monitoring Promotion in Children under 6 – for physicians”                                              2001

18- Nutritional needs of infants and how to prepare complementary food for them                                                                                                              2002

19- Cooperation in the preparing of the necessary training materials related to health and nutrition based on the results obtained from the national Food and Nutrition Security survey                                                                         1999

20- Training Manual of Nutrition in School-Age Children for Community Health Workers and Schools’ Health Care Trainers                                                          2002

21- “Active Training for Healthy Nutrition “ a Guideline for Teachers            2002

22- “Active Training for Healthy Nutrition “ a Guideline for Students             2002

23- A Guideline for Child Care Card                                                                     2002

24-  Nutrition during Pregnancy and Lactation.                                                      2004

 

Translations

 

1-     “The Use of Iodized Salt in Prevention of Iodine Deficiency Disorders”, a Handbook of Monitoring and Quality Control                                     1993

2-     Principles of Nutrition Management in Primary Health Care, WHO publications                                                                                         1996

3-     A Practical Guide to the Correction of Iodine Deficiency, ICCIDD/UNICEF/WHO, Technical manual No.3, 1990.                        1996

4-     Role of Care in Nutrition Status Improvement, study, analysis and taking action                                                                                                  1999

5-     Guideline to set up a Food and Nutrition Surveillance system in the countries of the Eastern Mediterranean region.                                                              2000

6-     Essential Nutrition, A Guide For Health Managers WHO/BASICS/UNICEF

 

Full papers and Reports

      A literature review (Printed in local Journals or Presented in Congresses)

 

1-     Preventing IDD, a report on all the work done on IDD, Drug and Cure Journal                                                                                                                                                1992

2-      Preventing IDD in Iran, 3rd national congress of the internist’s society

          1992

3-     Iodized salts, truth and imagination, Drug and Cure Journal                              1993

4-     IDD the silent epidemics and how to prevent it, 2nd congress on pediatrics’ social medicine, Iran                                                                                              1994

5-     Countdown has begun                                                                                    1995

6-     National IDD elimination program, Medicine and Purification Journal      1995

7-     Iodine deficiency, a preventable disaster                                                          1995

8-     Importance of proper nutrition in human well-being, on the occasion of the Global Food’s Day                                                                                     1996

9-     Child’s growth monitoring, a guarantee for the future well-being of the country                                                                                                 1996

10- Production and Distribution of Iodized Salt in Iran, 4th international congress on endocrine diseases                                                                                          1996

11- Uncontrolled use of antibiotics in livestock, an alarm for health                 1998

12- Protein-energy malnutrition, a barrier on the way to progress                     1999

13- Nutrition and micronutrients                                                                            1999

14- Unworthy junk food                                                                                        1999

 

Research papers

 

1-     The effect of iodized oil injected to pregnant women during pregnancy and its effect on their infants and children, 3rd international congress for endocrine diseases and metabolism.                                                                          1995

2-     The effect of iodized oil injected to pregnant women during pregnancy and its effect on their infants and children, 4th international congress for endocrine diseases and metabolism.                                                                          1996

3-     Monitoring the IDD elimination program in 13 provinces, 4th international congress for endocrine diseases and metabolism                                         1996

4-     Progress towards elimination of IDD in Iran, a KAP survey for iodized salt consumption, Eastern Mediterranean health journal                                      1996

 

5-     The growth status of children below 5 defined as urban or rural, 21st commemoration of Dr. Gharib                                                                1998

6-     PEM prevalence in children under 5 using the classic and standardized methods and comparing the results obtained – 5th National Nutrition Congress, Tehran,Iran                                                                                                1999

7-     Serum level of T3, T4 and TSH and urinary iodine level in 8 – 10 year-old schoolchildren, Journal of Research in Medicine, Shahid Beheshti University- 2000-24th year-No.2- Pages 121-131                                                             2000

8-     Consumption of unworthy junk food in children under 3 in urban and rural areas nationwide, a survey, 5th National Nutrition Congress                              2000

9-     Total Goiter Rate and urinary iodine levels in the schoolchildren of Lorestan province, a paper, scientific and research seasonal journal of Lorestan University of medical sciences and health services 2001, Third year – No . 8 – pages 49 –53                                                                                                 2001

10- Total Goiter rate and urinary iodine levels in the 8 – 10 year-old schoolchildren nationwide in 1996, monitoring report, medicine and Purification Journal – 2001-No. 40- Pages 409-416                                           2001

11-  Total Goiter rate and urinary iodine levels in the 8 – 10 year-old schoolchildren in Tehran in 1996, monitoring report, Research Journal of Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services 2001- 25th year – No.2 – pages 25-29                                                               2001

12- National IDD elimination program, Research Journal of Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services                                             2001

13- Total Goiter Rate and urinary iodine levels in the schoolchildren of Khorasan province, a paper, Journal of Mashhad University, faculty of medicine-2001-45th year- No.75- pages 35-40                                                                          2001

14- The best way to monitor iodine supplementation, a paper, Journal of Research in Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services – 2001- 25th year- No 2, pages 3-8.                                                        2001

15- Consumption of unworthy junk food in children under 3 in urban and rural areas nationwide, a survey, 13th international congress of pediatrics’ disease                                                                                                                 2001

16- Prevalence of different kinds of malnutrition in children under 5 in urban and rural areas nationwide, a survey in 1998, Pazhoohandeh seasonal journal, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services.       2001

17- Total goiter rate and urinary iodine levels in the schoolchildren of Zanjan province in 1996, Zanjan University of Medical Sciences Scientific Journal, 2001, 35th volume, pages 52 – 57                                                            2001

18- Total Goiter Rate and Urinary Iodine Levels in the Schoolchildren of  Gilan   

             Province in 1996- Gilan University of MEDICAL Sciences Journal – 2001-

             39th and 40th volume                                                                                      2001

19- Total Goiter Rate and Urinary Iodine levels in the Schoolchildren of Boushehr  

      Province in 1996- Teb-e-Jonoob Journal –    2001-4th year-No.1 – pages 30-35

1-     Total Goiter Rate and Urinary Iodine Lvels in the Schoolchildren of Markazi Province in 1996- Rahavard-e-Danesh Journal – 2001-Fourth year–  No. 3-pages 1-6

2-     Total goiter rate and urinary iodine levels in the schoolchildren of Kerman province in 1996, Kerman University of Medical Sciences Journal No. 1, pages 1 – 6   

 

3-     Sustainable control of Iodine deficiency in Iran: Beneficial results of the implementation of mandatory law on salt iodization, Journal of Endocrinol. Invest, 25: 409 – 413                                                                                  2002

4-     The Relation Between Serum Ferritin and Goiter, Urinary Iodine and         Thyroid Hormone Concentration International Journal of Vitamin and Nutrition Research –                                                  2002-72(5)-pages 296-299

5-     The effect of Zinc on lactating mothers and infants’ status in Yazd city in 2001 – 7th National Nutrition Congress – Gilan University of Medical Sciences2002

6-     Determining the relation between birth weight and prevalence of malnutrition in children under 2, 7th National Nutrition Congress – Gilan University of Medical Sciences                                                                                          2002

7-     The food consumption pattern in children of 12 – 23 months of age in urban and rural areas nationwide, 7th National Nutrition Congress – Gilan University of Medical Sciences                                                                                          2002

8-     Qualitative Research to Revise the Growth Monitoring Card -7th National Nutrition Congress- Gilan University of Medical Sciences                                2002

9-     The prevalence of obesity in children under 5 nationwide – Annals of Nutrition and Metabolism, Official Journal of the Federation of European Nutrition Societies - Released August 2001- 17th International Congress of Nutrition2001-Vienna- Austria

10- Replacement of traditional snacks with junk food as an Indicator to Change Dietary Habits and Urbanization in Iranian Children - Annals of Nutrition& Metabolism- Official Journal of the Federation of European Nutrition Societies- Released August 2001- 17th International Congress of Nutrition2001-Vienn- Austria

11- Total goiter rate and urinary iodine levels in 6-8 years old school children in khoozestan province,in 1996 Ahvaz University of Medical Sciences and Health Services Scientific Journal – 2002 Vol:35-Pages:9-15

12- Prevalence of iron deficiency, anemia and iron deficiency anemia among child-bearing age women (15-49 years old) in urban and rural areas nationwide- Teb-VA-Tazkieh Journal -2002-Vol:47- Pages:37- 44

13- Total goiter rate and urinary iodin levels in 6-8 years old school children in khorasan provience in 1996- Mashhad University of Medical Sciences, Scientific Journal – 2002- Vol: 75-Page:35

14- The inter – sectional intervention pattern for decreasing malnutrition of children nationwide between 1996-1999 – Hakim Resarch Journal – 2003- Vol:6-No:1-8 – Page:1-6

15- Dietary pattern of 2 years old Iranian children- Articles Collection of 9th Asian Congress of Nutrition -2003 – Page:274

16- The multisection interventation pattern for promoting of knowledge, attitude and practice of mothers on child nutrition – Articles Collection of 9th Asian Congress of Nutrition-2003 – Page: 294

17- To examaine the effectivness of fortified milk with Vitamin D in increasing the serum level of Vitamin D- Articles Collection of 2nd Congress on preventation of non-communicable diseases- 2004- page:281

18- Prevalence of obesity among under 5 years old Iranian children – 17th International Congress of Nutrition- 2001 – Vienna, Austria.

19- Dietary pattern and Risk Factors of non- Commanicable diseases in Iran (Abstract)- the 2nd congress on prevention of non-communicable diseases (Tehran)- 2004- page:111

 

 

Folders and Fact Sheets

 

1-     Prevention of IDD, first step: screening, folder                                     1993

2-     Prevention of IDD, second step: education, folder                                           1995

3-     Vitamin A deficiency, fact sheet                                                           2000

4-     Complementary feeding, fact sheet                                                                  2000

5-     Causes of malnutrition in children, fact sheet                                                    2000

6-     How to listen to the mother, fact sheet                                                 2000

7-     Child’s Growth Promotion, fact sheet                                                  2000

8-     Feeding in illness, fact sheet                                                                             2000

9-     Breastfeeding, fact sheet                                                                                 2000

10- Child’s growth and development, fact sheet                                                     2000

11- The new Growth-Monitoring Card, designed for boys and girls separately2001

12- Iron Deficiency Anemia, pamphlet                                                                   2001

13- Complementary feeding for the 6 – 12 month-old infant, pamphlet            2001

14- Growth Monitoring in children under 6, pamphlet                                             2001

15- Preventation of Vitamin A deficiency, pamphlet.                                              2002

16-  Preventation of osteoporosis, pamphlet.                                                         2002

17- I suffer diabetes mellitus, what should I eat?                                                     2004

18- Oils and Fats (Specifications, storing, consumption).                            2004

 

 

 

 

 

 

 

 

Educational and Scientific films

 

1-     Cooperation in the production of “Research in the Extract” directed by Mr. Hamid Iraniha. (This film was appreciated in scientific groups locally and internationally. It also won hosobonca’s first prize as the best scientific film in the ABU Festival, New Zealand).           

2-     Researcher of the IDD film directed by Mr. Hormoz Emami and financially supported by Hejrat airing co. the film was sent to the WHO office after translation                                                                                                    1991

3-     Cooperation in the production of “Population” directed by Mr. Hormoz Emami.

4-     Researcher and scenarist of “The Vicious Cycle of Nutrition” directed by Mr. Hormoz Emami financed by Hejrat airing co., receiving letter of appreciation and gold coin as a prize in the congress on “Poverty and how to overcome it”                                                                                                                   1996

5-     Preparing the NAB package (a 20 minutes film on iodized salt) for the training of the middle level of health personnel (health experts and trainers of Common Health Workers)                                                                                            1996

6-     A 40 second film on Growth Monitoring, financed by UNICEF

7-     Cooperation in the production of “life’s salt” (a film of 15 minutes) in both English and Persian, for being presented in the New York meeting. The film was appraised in the Dubai meeting

8-     Preparing 2 films (one minute duration each) to inform parents on child’s growth

9-     Supervision on the production of 6 films on nutrition for health personnel about:

-         Nutrition in children

-         Nutrition in pregnant and lactating women

-         Growth-Monitoring Card

-         Safe food

-         Nutrition in adolescents

-         Nutrition in the elderly                                                   1997

10- Cooperation in the preparation of “Outstanding Physicians of Iran” for Jaam-e-Jam television canal.

11- Preparing the scenario for the production of 3 animation films on “Child’s Growth”

12- Production of 3 TV spots on child nutrition and growth monitoring                   2001

13- Preparation of a 30-minutes film on “How to feed a difficult baby”  2000-2001

14- Preparation of 12 video clips about child nutrition and growth monitoring2001

 

Home | Biography | English Resume | Poems | Lecturs | Research&Papers | Publication | Interviews | Appreciation | Photo Album | Links | contact me | Articles